Nájemní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro ubytování v rekreačním domě Chalupa Nemojov - Starobucké Debrné č.p. 198, Nemojov, 544 01

1. Vznik smluvního vztahu

Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o ubytování uzavírané mezi ubytovatelem a ubytovaným prostřednictvím internetu.

Smluvní vztah mezi Zájemcem (dále jen Ubytovaný) a vlastníkem domu č.p. 198 v Nemojově - Starobuckém Debrném, PSČ 544 01 (dále jen Ubytovatel) se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen VSP).

Smluvní vztah vzniká odesláním potvrzení rezervace Ubytovaným Ubytovateli a zaplacením rezervační zálohy.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti stran při poskytnutí přechodného ubytování Ubytovanému a jím zastoupeným osobám v objektu rekreačního domu Chalupa Nemojov - Starobucké Debrné č.p. 198, Nemojov, 544 01, včetně zahrady, bazénu a parkovacích míst,

za účelem řádného a nerušeného výkonu časově ohraničené rekreace.

3. Rezervace, objednání a platby

Rezervační záloha jeve výši 50 % z celkové ceny za ubytování v rekreačním domě. Jejím uhrazením vzniká Ubytovanému nárok na rezervaci ubytování v rekreačním domě.

Doplatek - částka zbývající do celkové ceny za ubytování v rekreačním domě, musí být Ubytovaným uhrazena nejpozději 6 týdnů před datem počátku ubytování v rekreačním domě dle potvrzené rezervace.

Neuhradí-li Ubytovaný doplatek v této lhůtě, zaplacená rezervační záloha propadá ve prospěch Ubytovatele a ten je oprávněn nabídnout rekreační dům k ubytování jiným zájemcům.

Při objednání ubytování v době kratší než 6 týdnů před datem počátku ubytování v rekreačním domě je nutné rezervační zálohu a doplatek uhradit současně.

4. Stornovací podmínky

Ubytovaný je oprávněn rezervaci a smlouvu o ubytování zrušit a to pouze písemně.

Pokud dojde ke zrušení smlouvy o ubytování do 6-ti týdnů před datem počátku ubytování v rekreačním domě, je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovateli storno poplatek ve výši 50% z celkové částky za ubytování, k čemuž bude použita plná výše rezervační zálohy.

Pokud dojde ke zrušení smlouvy o ubytování po 6-ti týdnech před datem počátku ubytování v rekreačním domě, je Ubytovaný povinen zaplatit storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny za ubytování, k čemuž bude použita Ubytovaným zaplacená rezervační záloha a doplatek.

Za okamžik zrušení smlouvy o ubytování se považuje den doručení písemného dokladu o zrušení smlouvy o ubytování Ubytovateli. Písemný doklad o zrušení smlouvy lze zaslat Ubytovateli e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech.

Odjezd Ubytovaného před ukončením termínu platnosti smlouvy o ubytování nezakládá nárok na vrácení poměrné částky ze zaplacené ceny za ubytování v rekreačním domě.

5. Příjezd, odjezd, kauce

Rekreační dům je k dispozici Ubytovanému vždy v sobotu od 16:00 hodin (nebude-li předem domluveno jinak).

Čas příjezdu a předání domu musí být mezi 16:00 a 18:00 hodinou.

Přibližně 1 hodinu před očekávaným příjezdem je nutné telefonicky kontaktovat Ubytovatele a domluvit se s ním na přesném čase předání domu.

V případě zpoždění a nemožnosti přijetí do 18:00 hodin je také nutné telefonicky kontaktovat Ubytovatele a informovat ho o této situaci.

Při předání domu zaplatí Ubytovaný Ubytovateli vratnou kauci ve výši 3000,- Kč

v hotovosti, která slouží jako záloha na pokrytí škod v domě způsobených ztrátou a poškozením věcí. Kauce bude vrácena Ubytovanému při převzetí nepoškozeného předmětu smlouvy při jeho odjezdu.

V případě, že budou v domě ubytovány pouze osoby do 18 let věku bez doprovodu dospělého, vratná kauce činí 10.000,- Kč.

V den odjezdu (obvykle sobota) je nutné opustit rekreační dům do 10:00 hodin.

Nejpozději 1 den před odjezdem je nutné telefonicky kontaktovat Ubytovatele a domluvit

se s ním na přesném čase odjezdu a předání domu.

Po vzájemné dohodě mezi Ubytovatelem a Ubytovaným může být čas převzetí a předání rekreačního domu pozměněn.

6. Cena za ubytování a služby

Cena za ubytování a služby je uvedena v ceníku, který je zveřejněný na internetových stránkách www.chalupanemojov.cz.

V ceně za ubytování jsou mimo jiné zahrnuty tyto položky:

- spotřeba elektrické energie (včetně elektrického vytápění)
- spotřeba vody
- použití povlečení, ručníků a utěrek
- používání veškerých spotřebičů umístěných v domě
- používání venkovního bazénu
- WiFi připojení k internetu
- turistická daň

7. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí ubytování v rekreačním domě ve standardní kvalitě a za pravdivost uváděných informací ručí Ubytovatel. Případné reklamace je Ubytovaný oprávněn uplatňovat pouze v době platnosti nájemní smlouvy. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi Ubytovaným a Ubytovatelem. Tento zápis musí být součástí reklamace, bez něho nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných smluvních podmínek - např. uvedení nepravdivých informací v rezervaci (počet osob, domácí zvíře apod.), je Ubytovatel oprávněn okamžitě ukončit smlouvu o ubytování a vykázat z domu Ubytovaného se všemi osobami, které jsou v domě přítomny společně s Ubytovaným. Obdobně je Ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

Ubytovatel neodpovídá za vzniklé škody, jako je např. poničení či odcizení majetku, vzniklé všem osobám při jejich pobytu v rekreačním domě. Ubytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné zranění či jiné újmy osob užívajících rekreační dům. Pobyt a pohyb osob po celém rekreačním domě a ve všech jeho prostorách, včetně pozemků s ním souvisejících, je výhradně na vlastní nebezpečí všech ubytovaných osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných Ubytovatelem.

8. Ostatní ujednání

Kouření je ve vnitřních prostorách celého domu přísně zakázáno. V případě, že Ubytovatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn Ubytovaného a všechny osoby s ním užívající dům okamžitě vykázat z domu bez náhrady. Ubytovatel je oprávněn provést namátkovou kontrolu domu během doby ubytování.

Rekreační dům se předává i přebírá řádně uklizený a čistý. Základní úklid provádí vždy Ubytovaný. Pokud bude v domě při jeho předávání zpět Ubytovateli zjištěn nadměrný nepořádek a znečištění, zaplatí Ubytovaný Ubytovateli částku na úklid domu ve výši 1.500,- Kč.

9. Pojištění

Rekreační dům je pojištěn dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár, povodeň apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné, nebo neúmyslné poškození majetku Ubytovatele. Doporučujeme Ubytovaným před jejich příjezdem uzavřít si cestovní pojištění s krytím odpovědnosti za způsobené škody.

Ubytovaný je plně odpovědný za škody na domě a jeho zařízení a vybavení, způsobené jím, nebo ostatními ubytovanými osobami. Ubytovaný je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit Ubytovateli.

O způsobené škodě bude sepsán škodní protokol, který podepíše Ubytovaný a Ubytovatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána a určena její předpokládaná výše. K protokolu bude pořízena fotodokumentace poškozené věci.

Ubytovaný se zavazuje poskytnout Ubytovateli maximální součinnost při následném ohlášení škody pojišťovně a odstranění následků pojistné události.

10. Osobní data

Ubytovaný odesláním vyplněné objednávky přes formulář na stránkách www.chalupanemojov.cz, nebo e-mailem, potvrzuje svůj souhlas s nakládáním s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Ubytovatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje Ubytovaného třetí straně. Zápis do knihy ubytovaných se provádí bezodkladně po příjezdu a to na základě platného dokladu totožnosti (OP, nebo pas), který je každý z ubytovaných povinen na požádání předložit. Osoby, které odmítnou, či nemohou svoji totožnost věrohodným způsobem doložit, ztrácí nárok na ubytování a jakékoli náhrady nákladů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2019 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Ubytovaným a Ubytovatelem rekreačního domu.

Ubytovaný se vyplněním a zasláním objednávky, nebo potvrzení rezervace, e-mailem Ubytovateli zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito všeobecnými smluvními podmínkami seznámen, tyto si přečetl a na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto VSP jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chalupanemojov.cz.